• Từ 1976:
  • +84 (028) 3620 3344

Một mức lương đảm bảo cuộc sống công nhân viên Việt Nam


Đọc cuộc phỏng vấn của Monique Ansink với FD.
Mức lương đủ sống cho công nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam
“Tôi nghĩ việc tiếp cận và bắt kịp văn hóa Việt Nam là điều rất quan trọng’’